Dances of Universal Peace

DANCES OF UNIVERSAL PEACE –

– TAŃCE DLA POKOJU

 

SPIRITUAL PILGRIMAGE IN POLAND

DUCHOWA PIELGRZYMKA PO POLSCE

 

17.04 – 3.05.2020

 

 

 

 

Dance workshops will be led by Narayan Eric Waldman from the USA.
Warsztaty tańca poprowadzi Narayan Eric Waldman z USA.

 

Kundalini Yoga’s morning classes will be conducted by Marek Apollo Miedziewski.
Poranne zajęcia KY poprowadzi Marek Apollo Miedziewski.

 

 

We invite you on a spiritual journey through a country that has thousands of years of tradition.
You will dance for peace in special places, learning about the traditions and religions of other nations.
By understanding and learning about the religion of another person you will enter into a relationship of real peace with him.

There are ten major religions in the world, three of them come from the Middle East (Judaism, Christianity and Islam),
four – from India (Hinduism, Jainism, Buddhism and Sikhism), Zoroastrianism from Persia,
Taoism from China and Shintoism from Japan.

In addition, we will learn the shamanic culture of the Americas and pre-Slavic customs.
We will experience all these traditions on this spiritual journey.

During the trip we will host people who will give a lecture on Yijing, surijanamaskar, piano concert.

 

Zapraszamy Cię w duchową podróż po kraju, który ma tysiące lat tradycji.

Zatańczysz dla pokoju w szczególnych miejscach, poznając tradycje, religie innych narodów.

Poprzez zrozumienie i poznanie religii drugiego człowieka wejdziesz z nim w relację prawdziwego pokoju.

Na świecie jest dziesięć głównych religii, trzy z nich pochodzą z bliskiego wschodu (judaizm, chrześcijaństwo i islam), cztery – z Indii (hinduizm, dżajnizm, buddyzm i sikhizm), zoroastryzm z Persji, taoizm z Chin i shintoizm z Japonii.

Dodatkowo poznamy kulturę szamańską obu Ameryk i prasłowiańskie zwyczaje.

Tych wszystkich tradycji doświadczymy na tym duchowym wyjeździe.

Podczas wyprawy będziemy gościć osoby, które poprowadzą wykład o I ching, Suryja Namaskar, koncert na pianinie.

 

Trip plan: / Plan wyprawy:

 

17.04 – Friday
Warsaw, gathering; evening dances in Warsaw.

 

18.04 – Saturday
10.00 – three hours of dance workshops.
Afternoon city tour and The Warsaw Rising Museum.

 

19.04 – Sunday
Morning spiritual practice at the Zen Kwan Um Buddhist center in the Korean tradition. During the practice we will experience Zen meditation, singing, meal ceremonies and Buddhist dances.
Afternoon: talk on Kabbalah and the history of Hasidic Tzadik in Poland.

 

17.04 – piątek

Warszawa, zbiórka; wieczorne tańce w Warszawie.

 

18.04 – sobota

10.00 – trzygodzinne warsztaty taneczne.

Popołudniowe zwiedzanie miasta i Muzeum Powstania Warszawskiego.

 

19.04 – niedziela

Poranna praktyka duchowa w Buddyjskim ośrodku Zen Kwan Um, w tradycji koreańskiej. Podczas praktyki doświadczymy medytacji Zen, śpiewów, ceremonii posiłku i zatańczymy buddyjskie tańce.

Popołudnie: wykład na temat kabały i historia chasydzkich Sadyków w Polsce.

 

 

20.04 – Monday
Departure to Leżajsk, on the way we stop in the thermal baths for 3-hour relaxation. We visit the tomb of Tzadik Elimelech – one of the most prominent rabbis of the Jewish Hasidic tradition. He was a great Kabbalist, possessing mystical powers, healing and talking with animals. On the anniversary of his death on March 11, thousands of Hasidim from around the world gather.

 

21.04 – Tuesday
Visiting the Museum of Jewish Culture in Dynów and the graves of other Tzaddikim, dances of the Jewish tradition.

 

22.04 – Wednesday
Trip to Oświęcim, visit the Auschwitz-Birkenau concentration camp, learn about the history of murdered Jews, Poles and people of other nationalities. Common prayer and meditation.
Visiting the Wieliczka salt mine and dancing in the salt chapel.

 

20.04 – poniedziałek

Wyjazd do Leżajska, po drodze zatrzymujemy się w termach na 3-godzinny relaks. Odwiedzamy grób Cadyka Elimelecha – jednego z najwybitniejszych rabinów tradycji żydowskich Chasydów. Był on wielkim kabalistą, posiadał mistyczne moce, uzdrawiał i rozmawiał ze zwierzętami. W rocznicę jego śmierci 11 marca zjeżdżają się tysiące Chasydów z całego świata.

 

21.04 – wtorek

Zwiedzanie Muzeum Kultury Żydowskiej w Dynowie i grobów innych Cadyków, tańce tradycji żydowskiej.

 

22.04 – środa

Wyjazd do Oświęcimia, wizyta w obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, poznanie historii pomordowanych Żydów, Polaków i ludzi innych narodowości.

Wspólna modlitwa i medytacja.

Zwiedzanie kopalni soli w Wieliczce i tańce w solnej kaplicy.

 

23.04 – Thursday
Visit to the international ecological village, lecture on Vedic methods of healing and purifying the atmosphere with the help of Agnihotra. Smoking Agnihotra, dances of the Hindu and Zoroastrian traditions.
Overnight in the XII Benedictine monastery in Tyniec.

 

23.04 – czwartek

Wizyta w międzynarodowej wiosce ekologicznej, wykład na temat wedyjskich metod uzdrawiania i oczyszczania atmosfery za pomocą Agnihotry. Palenie Agnihotry, tańce tradycji hinduskiej i zoroastryjskiej.

Nocleg w XII-wiecznym klasztorze Benedyktynów w Tyńcu.

 

24.04 – Friday
Visiting the monastery and one of the most beautiful cities in Poland – Krakow. Dances in Wawel, in a place with special energy called the Heart Chakra.

 

25.04 – Saturday
10.00 – 3-hour dance workshops in Krakow.
Afternoon: sightseeing in Krakow.

 

26.04 – Sunday
3-hour dance workshop in Katowice.
Departure to Częstochowa.

 

27.04 – Monday
Visiting Jasna Góra – the place of the greatest cult of the Mother of God in Poland, called the Black Madonna, famous for many miracles and healings.
Here we will do dances in the Christian tradition.

 

28.04 – Tuesday
Trip to the Center of Spiritual and Creative Lifestyles in Kożyczków, on the way we will stop and relax in the Grudziądz hot springs.

 

 

24.04 – piątek

Zwiedzanie klasztoru i jednego z najpiękniejszych miast w Polsce – Krakowa. Tańce na Wawelu, w miejscu o szczególnej energii nazywanym czakrą serca.

 

25.04 – sobota

10.00 – 3-godzinne warsztaty taneczne w Krakowie.

Popołudnie: zwiedzanie Krakowa.

 

26.04 – niedziela

3-godzinne warsztaty taneczne w Katowicach.

Wyjazd do Częstochowy.

 

27.04 – poniedziałek

Zwiedzanie Jasnej Góry – miejsca największego kultu Matki Boskiej w Polsce, nazywanej Czarną Madonną, słynącego z wielu cudów i uzdrowień.

Zatańczymy tutaj tańce z tradycji chrześcijańskiej.

 

28.04 – wtorek

Wyjazd do Ośrodka Duchowych i Twórczych Stylów Życia w Kożyczkowie, po drodze zatrzymujemy się na relaks w gorących źródłach w Grudziądzu.

 

 

29.04 – Wednesday
Dances amongst the stone circles in the Błędowska desert, and on the beaches of the Baltic Sea.

 

30.04 – Thursday
Visiting the Tri-City, Gdańsk, Sopot, Gdynia; open dances in the dome. Talk on Old Slavic traditions.

 

1.05 – Friday
A cleansing ceremony of the sweat lodge combined the traditions of North and South American Indians.

 

 

29.04 – środa

Tańce w kamiennych kręgach, na pustyni Błędowskiej i na plaży Morza Bałtyckiego.

 

30.04 – czwartek

Zwiedzanie Trójmiasta, Gdańsk, Sopot, Gdynia; otwarte tańce w kopule.

Wykład na temat starosłowiańskich tradycji.

 

1.05 – piątek

Oczyszczająca ceremonia szałasu potów połączonych tradycji Indian z Ameryki Północnej i Południowej.

 

 

2.05 – Saturday
Morning, an hour dance workshop and after lunch a trip to Kruszyniany.

 

3.05 – Sunday
Visiting the mosque of the Tatar community, dances in the Muslim tradition.
Then a trip to Grabarka – the holy mountain of Orthodoxy, where there is a holy icon from Mount Athos in Greece.
Visiting the Skit (hermitage) and the men’s and women’s monasteries from the Orthodox tradition.

Evening return to Warsaw and the end of the pilgrimage.

 

2.05 – sobota

Poranne, 3-godzinne warsztaty taneczne i po obiedzie wyjazd do Kruszynian.

 

3.05 – niedziela

Zwiedzanie meczetu społeczności Tatarskiej, tańce z tradycji muzułmańskiej.

Następnie wyjazd na Grabarkę – najświętszą górę prawosławia, gdzie znajduje się święta ikona z góry Atos w Grecji.

Zwiedzanie Skitu (pustelni) oraz klasztorów żeńskich i męskich z tradycji prawosławnej.

Wieczorny powrót do Warszawy i zakończenie wyprawy.

 

Trip cost: / Koszt wyprawy:

 

$ 480 – organizational costs for North and South America (with payment by by March 17, 2020 – costs will be $ 400)
EUR 450 – organizational costs for Europe (with payment by March 17, 2020 – costs are EUR 400)

 

200 euros – Baltic countries

 

25 euros – organizational costs for 1 day trip, for people who want to be shorter

 

The price includes: chairmanship for 17 days, participation in four workshops, daily dances as part of time options, mentoring for dance leaders, daily yoga with the possibility of receiving individual practices, participation in a sweat lodge.

 

Other expedition costs:
approx. 500 $ (450 euros) – the price includes cheap hotels (with the possibility of taking a higher standard), transport.

 

Additional costs – food, insurance, museum entrances, additional guides.

 

Information and registration: Marek +48 602 777 202

 

Payments should be made to the following account:
Euro:
Account number: 77 1160 2202 0000 0002 4142 8538
IBAN: PL77 1160 2202 0000 0002 4142 8538
Bank SWIFT code: BIGBPLPW

 

Payment via the application PayPal: marekapollo@gmail.com

***

900 zł przy wpłacie do 1.03.2020r., po tym terminie 1000 zł.

(W cenę wliczone są: przewodnictwo przez 17 dni, uczestnictwo w czterech warsztatach, codzienne tańce w ramach możliwości czasowych, mentoring dla prowadzących tańce, codzienna joga z możliwością otrzymania indywidualnych praktyk, uczestnictwo w szałasie potów.)

 

Dodatkowe koszty: przejazdy, noclegi i wyżywienie.

 

Istnieje możliwość uczestnictwa w mniejszej ilości dni – koszt 1 dnia: 100 zł

 

Informacje i zapisy: Marek 602 777 202

 

Miejsce rezerwuje wpłata 200 zł na konto: Marek Miedziewski 161160 2202 0000 0000 4147 8589 z dopiskiem „Tańce”.

 

 

Narayan Eric Waldman z USA

Is a Senior Mentor of the Dances of Universal Peace and a member of the Ruhaniat, as well as founder of the Oneness Project. Narayan’s style ranges from the sublime to the outrageous, but is always effective and inspiring. He has been gifted with numerous beloved dances and zikrs (Lord Make Me an Instrument, Here I Am, Om Shanti, Shema Israel, Tey Tey Malkutakh, Amen Alleluia, Ek Ong Kar and Shekinah….to name just a few.) Narayan has facilitated many events throughout the US and the world including New Zealand, Australia, Alaska, Mexico, Guatemala, Italy, Israel, Thailand and Russia. He has especially been helping the Dances spread by conducting Leader Trainings in equally far-flung places and with students ranging from neophytes to Mentors. His way of encouraging people to come into their own transmission of truth has helped a vast variety of styles to flourish. Having been a devotee of sacred song and dance since the 1960’s and a leader of the Dances of Universal Peace for decades he considers himself a true disciple of the Dance. Engaging, humorous and charismatic, Narayan carries the joy of singing and dancing in praise of the Present, reminding anyone who’s listening that it’s useless to be anywhere else. https://www.narayandance.org/

 

Jest starszym nauczycielem i mentorem dla mentorów uczących tańców światowego pokoju. Jest członkiem organizacji Ruhaniat, a także współfundatorem projektu Oneness. Jego sposób prowadzenia tańców jest subtelny waha się od wzniosłego do wyzywającego, ale zawsze efektywnie inspirującego innych. Wprowadził on do tańców światowego pokoju kilka ukochanych tańców i zikrów, takich jak: Lord Make Me an Instrument, Here I Am, Om Shanti, Shema Israel, Tey Tey Malkutakh, Amen Alleluia, Ek Ong Kar i Shekinah

Narayan prowadzi wiele warsztatów podróżując po USA i całym świecie, w tym Nowej Zelandii, Australii, Alasce, Meksyku, Gwatemali, Włoszech, Izraelu, Tajlandii i Rosji. Pomagał rozwinąć się różnym mentorom na całym świecie. Jego sposób zachęcania ludzi do przekazywania własnej prawdy przez taniec, pomógł im rozwinąć ich talenty i wyrazić własny styl. Będąc wielbicielem świętej pieśni i tańca od lat 60. XX wieku i liderem Tańców Światowego Pokoju od dziesięcioleci, uważa się za prawdziwego ucznia i wielbiciela Tańców. Wciągający, pełen humoru i charyzmatyczny Narayan niesie radość ze śpiewania i tańca na cześć Teraźniejszości, przypominając każdemu, kto słucha, że ​​przebywanie gdziekolwiek indziej nie jest tak radosne. https://www.narayandance.org/

 

Marek Apollo Miedziewski

He has been associated with Sufi Chisti and World Peace Dances since 1990, and he was initiated by Ruhaniat from Pir Shabda in 2001.Yogi and traveler. Since 1998, he has been running the Center for Spiritual and Creative Lifestyles in Kożyczkowo. He travels with people to explore various spiritual practices in India, Thailand, Japan, Brazil, Peru and California. He teaches Kundalini Yoga and Meditative Healing classes. He practices Zen, Suryi Namaskar and Ashtanga Yoga. Provides individual consultations inspiring people to their own development. He is a certified practitioner of Amazonian Kambo medicine. Raw food enthusiast. He loves body dynamics, opens up to love from the heart and lets you discover the joy of experiencing the diversity of life.
Every morning we will practice Kundalini Yoga, which combines the quality of all types of yoga. We will develop quality Shakti Bakthi – a combination of strength and love. Breathing and Asana, we will discover our potential, doing special exercises called Kriya, we will experience our infinite possibilities. www.kozyczkowo.info

 

Z Sufi Chisti i Tańcami Światowego Pokoju jest związany od 1990r., a do Ruhaniat otrzymał inicjację od Pir Shabda w 2001 r. Jogin i podróżnik. Od 1998 roku prowadzi Ośrodek Duchowych i Twórczych Stylów Życia w Kożyczkowie. Podróżuje z ludźmi w celach zgłębiania różnych duchowych praktyk do Indii, Tajlandii, Japonii, Brazylii, Peru i Kalifornii. Prowadzi zajęcia i warsztaty Kundalini Jogi i Meditative Healing. Praktykuje Zen, Suryja Namaskar i Ashtanga Jogę. Udziela indywidualnych konsultacji inspirujących ludzi do ich własnego rozwoju. Jest certyfikowanym praktykiem amazońskiej medycyny Kambo. Entuzjasta witariańskiej diety Raw. Uwielbia dynamikę ciała, otwiera na miłość z serca i pozwala odkryć radość z doświadczania różnorodności życia.

Codziennie rano będziemy praktykować Kundalini Yogę, która łączy w sobie jakości wszystkich rodzajów jogi. Rozwiniemy w sobie jakości Shakti Bakthi – połączenie siły z miłością. Oddechem i Asaną odkryjemy nasz potencjał, robiąc w specjalny sposób ułożone ćwiczenia nazywane Kriją doświadczymy naszych nieskończonych możliwości. www.kozyczkowo.info